Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güncel Belgeler ve Formlar > Fahri Av Müfettişlerinde Müfettişlerde Aranacak Şartlar ve Müracaat

Fahri Av Müfettişlerinde Müfettişlerde Aranacak Şartlar ve Müracaat


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az otuz yaşında olmak,

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

d) Avcı eğitimi kurslarına katılmış olmak,

e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak,

f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

g) Av suçu işlememiş olmak ve taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis cezası veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Müracaat

a) İki adet vesikalık fotoğrafı,

b) Avcılık belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı suretini,

c) Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin Müdürlükçe onaylı örneği,

d) Şahsı için doldurulmuş bilgi formunu, (Ek–1)

e) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Müdürlük tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)

dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu Müdürlüğe müracaat etmek.